İtfaiye Yangın Uygunluk Raporu; İş yerlerinin ruhsat ve yetkilendirme işlemini yapan Bakanlık, Valilik, Kaymakamlık ve Belediyeler tarafından, Proje aşamasında, İnşaat aşamasında veya İşletmenin faaliyetleri devam ederken bağlı bulunan illerin İtfaiye Daire Başkanlıklarından Yangın ve acil durumlara yönelik alınmış olan önlemleri denetlemek ve düzenlemek için istene bilmektedir.

Herhangi bir yangın tehlikesi durumunda güvenle binadan çıkabilme olanaklarının belgelendiği itfaiye uygunluk raporu belgesinin alınması esnasında kişi ve kurumlara danışmanlık ve kılavuzluk hizmeti vererek, hem maliyet hem de zaman kayıplarının önüne geçebilmekte, İtfaiye Uygunluk Raporunu başvuru sürecinizin eksiksiz ve hızlı sonuçlanmasını sağlaya bilmekteyiz.

PROJE AŞAMASINDA DANIŞMANLIK

Tasarım aşamasında mimari projelerinin yangın güvenliği açısından incelenmesi ve tesis bünyesinde yer alacak bölümlerde, “insanların tahliyesi, müdahalenin yapılabilmesi, yangın genişlemesinin önlenmesi, yangın ile ilgili benzeri konularda, bölümlerin kulanım amacına göre ulusal ve uluslararası standartlara uygun esnek ve çağdaş optimum çözümlerin belirlenmesi, yangın güvenliği ile ilgili olan konularında danışmanlık hizmetinin verilmesi” bu hizmetin temelini oluşturmaktadır.

Proje aşaması yangın danışmanlık hizmeti verilirken;

 • Mimari ve yapısal yangın güvenliği
 • Mekanik yangın söndürme sistemleri
 • Elektronik yangın algılama sistemleri
 • Duman kontrol sistemleri
 • Sistemlerin entegrasyonu ve otomasyonu

Ana konularımızı oluşturmaktadır.

Belirtilen konular kapsamında; yapılacak olan revizyonlarda mevcut kaçış yollarının, tahliye imkanlarının ve yangın zonlarının incelenmesi, çıkış mesafelerinin, genişliklerinin ve konumlarının kontrolü, insan kapasitesine bağlı tahliye gereklerinin ve çıkış sayısının belirlenmesi, hazırlanmış projelerde yönlendirme işaretlerinin yerlerinin ve armatürlerin projede kontrolü, cephe dahil yangınla ilişkili tüm malzemelerin yangın dayanımı açısından irdelenmesi, tesisat geçişlerinde oluşturulabilecek detayların projede kontrolü, yangın kapıları ile ilgili gerekli yönlendirmelerin yapılması, belirlenmiş olan yangın zonlarının projede kontrolü, belirlenmiş olan duman kontrol cihazlarının ve fanlarının elektrik beslemelerinin projede kontrolü, projede yer alan kullanım amacına uygun olan yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, bölümlere ve ilgili ulusal/uluslararası standartlara göre uygun detektör tiplerinin ve alarm butonlarının yerlerinin projede kontrolü, kartlı geçiş sisteminin, yangın senaryosuna göre projede kontrolü, duman tahliye sistemini gerçekleştirecek fan ve/veya duman kapağı kapasitelerinin hesabının projede kontrolü, sprinkler sistemi tesisatı, otomatik gazlı veya köpüklü söndürme sistemleri tesisatı ve diğer tüm mekanik yangın söndürme sistemlerinin projelerinin uygunluğunun projede kontrolü ve bu bağlamda yangın güvenliğiyle alakalı tüm sistem ve projelerin kontrolü yapılmaktadır.

Yangın risk çalışması her aşamada yapılırken, mimari projeler yürürlükte olan “Türkiye Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” mevzuatı ve Uluslararası kodların (NFPA, UL, FM GLOBAL, BS vb.) gerekleri ile ilgili olarak öngörülen hususlar özellikle göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir.

İNŞAAT AŞAMASINDA DANIŞMANLIK

Bir projenin can güvenliği bakımından ve geri dönüşü olmayan riskler içermesi bakımından en önemli aşaması inşaat aşamasıdır.  Bu safhada;

 • Seçilen malzemelerin değerlendirilmesi,
 • Kullanılan cihazların yeterliliğinin incelenmesi
 • Sistemlerin uygunluğunun kontrolü
 • Tamamlanan sistemlerin denetlenmesi ve saha kontrolü yapılmaktadır.

Proje aşamasında oluşturulan bir yapının uygulama aşamasında, projeye uyumluluğunun %100 olmadığı bilinen bir gerçektir. Uygulama aşamasında sürekli değişen tasarım ve mimarilerle beraber, tesisat geçişleri de, bu kapsamda yangın güvenliği bakımından üst düzey risk oluşturmaktadır. Bu safhada büyük önem kazanan yangın güvenliği danışmanlığı, belirli aralıklarla düzenlenen toplantı ve saha gezileri; uygulama aşamasında tasarımı zorunlu olarak değişebilen yapıların yangın güvenliği için büyük önem taşımaktadır.

İŞLETME AŞAMASINDA DANIŞMANLIK

İşletme aşaması yangın danışmanlığı hizmetimiz, bina tamamlandıktan sonra göreve gelen işletmelerin yangın, acil durum ve deprem gibi afetlerle ilgili danışmanlık konularını kapsamaktadır. En zor danışmanlık olarak nitelendirilebilecek bu aşamada, doğru ve üretimi de aksatmadan, binanın mimari açıdan çok zarar görmesini engelleyerek ulusal mevzuatlara uygun hale getirilmesi çalışması yapılmaktadır.

İşletme aşamasında yapılan risk analizi çalışmaları;

 • Tüm tesis yerleşiminin, üretim süreci ile birlikte incelenerek yangın risklerinin belirlenmesi ve proje bazında çözüm önerilerinin sunulması.
 • Alan ve risk prensibi ile uluslararası standartlara uygun (sulu, kuru, gaz) yangın söndürme, uyarı ve ihbar sistemleri, alarm kontrol panelleri, kontrol odaları cihaz, araç-gereç ve malzemelerinin tespiti, var ise mevcutların kontrol ve değerlendirilmesi; ardından gerekli önerileri içeren rapor hazırlanması.
 • Bulguların ve alınacak önlemlerin yazıldığı iş yerine özel çalışma ve yönergelerin hazırlanması.
 • Yangın senaryolarının hazırlanması.
 • Personelin yangın tedbirleri konusunda denetlenmesi.
 • Personelin bilgilendirilmesi, eğitimi, tatbikatların uygulanması.

 

Yangın Uygunluk Raporu Belgesi Alırken Aranan Genel Kriterler;

 • Yapı malzemelerinin yangın yönetmeliklerine uygunluğu.
 • Acil çıkış ve tahliye yollarının yangın yönetmeliğine uygunluğu.
 • Acil çıkış ve yönlendirme aydınlatmaları ve yönlendirme levhalarının uygunluğu.
 • Yangın güvenlik holleri ve yangın kapılarının uygunluğu.
 • Acil Çıkışların ve Yangın merdivenlerinin yönetmeliklere uygunluğu.
 • Yangın merdivenleri havalandırma sisteminin uygunluğu.
 • Elektrik tesisatı ve aydınlatma sistemlerinin yangın yönetmeliğine uygunluğu.
 • Yangın söndürme cihazlarının (YSC) uygunluğu.
 • Yangın algılama ve erken uyarı sistemlerinin uygunluğu.
 • Duman detektör tesisatının uygunluğu.
 • Yangın hidrantlarının uygunluğu.
 • Yangın dolap sistemlerinin uygunluğu.
 • Basınçlandırma sistemlerinin uygunluğu.
 • Elektro-mekanik tesisatın uygunluğu.
 • Yangın söndürme sistemlerinin yönetmelik ve standartlara uygunluğu.